Ochrona Danych I Oświadczenie O Prywatności

 1. O firmie i naszym zobowiązaniu do ochrony prywatności

Jesteśmy Amorys Solicitors Suite 10, the Mall, Beacon Court, Sandyford, Dublin 18. Możesz skontaktować się z nami pod powyższym adresem lub e-mailem pod adresem info@amoryssolicitors.com.

Amorys Solicitors poważnie traktuje obowiązki w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Niniejsze oświadczenie określa, w jaki sposób my, jako administrator danych, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące:

 • odwiedzających naszą stronę internetową
 • osoby, które ubiegają się o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • subskrybenci lub użytkownicy naszych usług online
 • osoby którymi komunikujemy się lub współdziałamy w trakcie naszej działalności
 • osoby, których dane osobowe są nam przekazywane w związku ze świadczeniem naszych usług,

Nasza „strona internetowa” obejmuje tę witrynę internetową i nasze strony w mediach społecznościowych. Niniejsze oświadczenie zawiera również informacje o prawach osób, których dane dotyczą, oraz o naszych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych.

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie i jest to wyjaśnione tutaj.

 1. Informacje, które zbieramy

Istnieją przypadki, w których zapraszamy lub prosimy osoby o podanie nam swoich danych osobowych (zgodnie z definicją w przepisach dotyczących ochrony danych, w tym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych), w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto osoby fizyczne mogą przekazywać nam swoje dane osobowe za pomocą różnych środków komunikacji, m.in. telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Świadcząc nasze usługi, możemy również otrzymywać dane osobowe pośrednio. Kategorie takich danych osobowych obejmują: nazwiska, adresy, dane kontaktowe i inne informacje, które są istotne dla świadczenia naszych usług.

Informacje przekazywane w związku ze świadczeniem naszych usług podlegają obowiązkowi zachowania przez Klienta poufności i mogą być chronione tajemnicą adwokacką.

 1. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe oraz podstawa prawna, dla której przetwarzanie jest konieczne lub dozwolone, to:

CEL(E) PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
Komunikowanie się z Tobą, naszymi klientami lub innymi osobami w toku naszej działalności W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług naszym klientom, pod warunkiem, że nadrzędny charakter wobec tych interesów nie mają praw i interesów osób, których dane dotyczą
Świadczenie naszych usług dla klientów i zarządzanie naszą firmą Jak powyżej
Utrzymanie i obsługa naszej strony internetowej Jak powyżej
Marketing dotyczący naszych usług Zgoda – którą możesz w każdej chwili wycofać
Rozpatrywanie podań o pracę (a) wykonanie lub zawarcie umowy z osobą, której dane dotyczą; (b) w celu wspierania naszych uzasadnionych interesów w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług naszym klientom, pod warunkiem, że nadrzędny charakter wobec tych interesów nie mają praw i interesów osób, których dane dotyczą
W celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i innym przestępstwom oraz ich wykrywania lub w celu odpowiedzi na wiążące żądanie organu publicznego lub sądu Aby spełnić nasze zobowiązania prawne
Przekazywanie informacji stronom trzecim, w tym naszym własnym dostawcom usług (a) To support our legitimate interests in managing our business and providing services to our clients provided such interests are not overridden by the rights and interests of the data subjects concerned; (b) to comply with our legal obligations; or (c) to protect vital interests.

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zebrane; zgodnie z wymogami prawa lub wytycznych regulacyjnych, którym podlegamy; oraz w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych, które mogą być wniesione przez nas lub przeciwko nam.

Będziemy przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

 1. Jak możemy wykorzystać Twoje dane

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • Osoby trzecie, które świadczą nam usługę
 • Organ publiczny w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo
 • Osoba trzecia, w przypadku której jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania jej tej stronie trzeciej
 • Potencjalny sprzedawca lub nabywca któregokolwiek z naszych aktywów lub firmy
 • Osoba trzecia, jeżeli jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

W ograniczonym zakresie niezbędnym do przekazania danych osobowych poza EOG zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności i integralności takich danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne na podstawie art. 46 ust. 2 RODO. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące takich zabezpieczeń (patrz Kontakt poniżej).

 1. Linki do witryn stron trzecich

Nasza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do i z innych stron internetowych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn.

 1. Twoje prawa podmiotu danych

W zakresie, w jakim jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. W każdym przypadku prawa te podlegają ograniczeniom określonym przez prawo. Poniżej znajduje się podsumowanie Twoich praw:

 • Prawo dostępu umożliwia otrzymanie kopii swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania umożliwia poprawienie wszelkich niedokładnych lub
 • Prawo do usunięcia pozwala w określonych okolicznościach zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania pozwala w określonych okolicznościach zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub interesu osoby trzeciej)
 • Prawo do przenoszenia danych umożliwia zażądanie od nas przesłania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, stronie trzeciej bez przeszkód lub udostępnienia ich kopii, abyś mógł przekazać je stronie trzeciej, o ile jest to technicznie wykonalne .

Masz prawo wnieść skargę do Komisji Ochrony Danych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami (patrz Kontakt poniżej). Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu miesiąca. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twojej prośby. Możemy zażądać dowodu tożsamości, aby zweryfikować Twoją prośbę. Mamy prawo odrzucić żądanie, jeżeli istnieją ku temu podstawy prawne lub jeśli żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne lub w zakresie niezbędnym do realizacji ważnych celów interesu publicznego.

 1. Bezpieczeństwo i gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Zależy nam na ochronie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem. Tak skuteczne jak nowoczesne praktyki bezpieczeństwa, żaden fizyczny ani elektroniczny system bezpieczeństwa nie jest całkowicie bezpieczny. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa naszej bazy danych, ani nie możemy zagwarantować, że informacje, które podajesz, nie zostaną przechwycone podczas przesyłania do nas przez Internet. Wdrożyliśmy wewnętrzne wytyczne, aby zapewnić ochronę Twojej prywatności w naszej firmie. Będziemy nadal zmieniać zasady i wdrażać dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w miarę pojawiania się nowych technologii.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych na naszą stronę internetową. Wszelkie przesyłanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu.

 1. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, opublikujemy je tutaj. Jeśli jednak dokonamy istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu, powiadomimy Cię o tym za pomocą widocznego powiadomienia na stronie internetowej, zanim zmiana zacznie obowiązywać. Prosimy o okresowe przeglądanie tego oświadczenia w celu uzyskania aktualizacji.

 1. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego powiadomienia, skontaktuj się z nami pod adresem  info@amoryssolicitors.com

Pin It on Pinterest